22.6.19

IMPORTANT: PUBLICACIÓ DEL CRONOGRAMA DE PROCESSOS SELECTIUS


Durant el transcurs de la sessió del Consell de la Policia del dia 20 de juny, la subdirectora general de recursos humans de la policia ens va lliurar un cronograma de processos selectius.

Així mateix, restem a l'espera que prosperament es publiqui al DOGC la resolució amb els temaris actualitzats de les convocatòries.


Tan aviat com tinguem més informació us la farem arribar.


Per a més informació, accediu a la part privada

Junta Directiva d'AFITCME

3.4.19

Nova regulació de permisos per naixement o adopció de filles o fills

S'han modificat els permisos de maternitat, paternitat i lactància amb la publicació del RDL 6/2019. La modificació afecta tant als membres del CME com al personal d'administració i serveis i ha entrat en vigor a partir de l'1 d'abril d'enguany.
Les modificacions són les següents:
 1. Permís per naixement: desapareix el permís de 5 dies per naixement de fill/a.
 2. Permís per maternitat: la nova denominació serà "Permís de naixement per a la mare biològica, per adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment (tant temporal com permanent).
  1. De 16 setmanes de durada.
  2. Les 6 primeres setmanes han de ser de descans obligatori ininterromput des del naixement, adopció o guarda.
  3. Les 10 setmanes restants es poden gaudir de forma interrompuda per setmanes fins els 12 mesos del fill/a SEMPRE I QUAN ELS DOS PROGENITORS TREBALLIN. Cal un període de preavís de 15 dies per a cada període de gaudiment.
 3. Permís de paternitat: la nova denominació serà "Permís del/de la progenitor/a diferent de la mare biològica".
  1. De 8 setmanes de durada fins el 31-12-19. S'ampliarà progressivament per equiparar-lo al permís de maternitat:
   1. 12 setmanes al 2020.
   2. 16 setmanes al 2021.
  2. Les 2 primeres setmanes (per l'any 2019) han de ser de descans obligatori ininterromput des del naixement, adopció o guarda.
  3. Les 6 setmanes restants (per l'any 2019) es poden gaudir de forma interrompuda per setmanes fins els 12 mesos del fill/a. Cal un període de preavís de 15 dies per a cada període de gaudiment.
 4. Permís per lactància: es permet gaudir individualment aquest permís pels dos progenitors.
Junta Directiva d'AFITCME

1.3.19

SEGUIM TREBALLANT PER L'EQUIPARACIÓ SALARIAL

Perquè ELS FACULTATIUS I TÈCNICS del CME NO SOM NI MÉS, NI MENYS que la resta de funcionaris del CMEAFITCME segueix reclamant EQUIPARACIÓ SALARIAL en relació amb la resta de  funcionaris del Cos.

Com ja sabeu, l'any 2006 es va signar un acord d'aprovació de condicions de treball dels funcionaris del CME que va suposar un augment retributiu d'un 7'42 % respecte a les retribucions anuals (per exemple, en el cas de mosso es va traduir en uns 2000 euros anuals) que es va aplicar a tots els membres del Cos excepte als facultatius i tècnics del CME. 

Des d'AFITCME hem estat treballant per reclamar que l'Administració corregeixi aquest GREUGE HISTÒRIC i hem reclamat que l'augment retributiu previst a l’acord de 2006 també s'apliqui als funcionaris de l'escala de suport. Ho hem reclamat en el transcurs de reunions amb les més altes instàncies del Departament, en nombroses intervencions en el Consell de la Policia i en les diferents meses de negociació en les que hem participat. No obstant, davant la negativa reiterada i la manca de resposta per part de l’Administració, el juliol de 2018  AFITCME va registrar formalment una sol·licitudper demanar que es reconegui i faci efectiu el dret de tots els facultatius i tècnics integrats a l'escala de suport a percebre l'increment del complement específic contemplat a l'Acord de 2006, amb efectes retroactius des del moment en què van adquirir tal condició i fins que deixin d'ostentar-la, amb abonament dels interesssos de demora corresponents. 
En no rebre cap resposta, vam tornar a requerir-la per escrit adreçat al Director General de la Policia, també en el marc del Consell de la Policia del novembre i fins i tot vam interposar una queixa al Síndic de Greuges per tal d'obligar a l'Administració a respondre la nostra petició. 

Com que considerem que els FACULTATIUS I TÈCNICS DEL CME NO SOM NI MÉS, NI MENYS QUE LA RESTA DE FUNCIONARIS DEL CME, si no rebem de part de la Direcció General de la Policia resposta satisfactòria a la nostra petició, RECORREREM A LA VIA CONTENCIOSA PER DEFENSAR EL DRET DE TOTS ELS FACULTATIUS I TÈCNICS A PERCEBRE L’AUGMENT RETRIBUTIU que ja es va aplicar a la resta de funcionaris del CME l'any 2007.

Per veure la sol·licitud, accedeix a la part privada

AFITCME, L'ÚNIC SINDICAT QUE REPRESENTA EXCLUSIVAMENT ELS INTERESSOS DELS FACULTATIUS I TÈCNICS.

Perquè AFITCME ET REPRESENTA, l’11 de març VOTA AFITCME!

18.2.19

DETECCIÓ NECESSITATS FORMATIVES PER PREPARAR OPOSICIONS

En resposta a nombroses peticions que hem rebut per part de funcionaris interins que volen preparar-se els temaris de cara a properes oposicions, des de la Junta Directiva d'AFITCME estem valorant si és viable organitzar algun tipus de formació preparatòria (en grup).

Respecte a la part general dels temaris, que és comuna a totes les titulacions,  considerem que podria ser viable organitzar sessions formatives setmanals. Però com a pas previ a organitzar formació d'aquest tipus necessitem conèixer si hi ha un volum important de persones interessades en utilitzar aquest servei.
 
En cas que estigueu interessats en assistir setmanalment a sessions formatives sobre la part general del temari de les oposicions de facultatiu i tècnic del CME  (en horari de tarda i dia pendent de determinar),  ens ho comuniqueu responent aquest correu abans del dia 24 de febrer. (No podem avançar quin dia ni en quin horari es faria la formació ni on s'impartiria, però molt probablement seria a Barcelona en horari de tarda pendent de determinar)

D'altra banda, respecte a la part especifica dels temaris de les diferents titulacions, som conscients que al tractar-se de  titulacions diferents és inviable crear grups prou nombrosos per totes les titulacions. No obstant, aprofitem aquest correu per obtenir dades orientatives per valorar si hi hauria demanda suficient i podria ser viable organitzar formació específica per algunes titulacions. Per tant, si hi esteu interessats, us demanem que ens comuniqueu el vostre interés, abans del dia 24 de febrer.

Com sempre, per qualsevol consulta, restem a la vostra disposició.

Junta Directiva d'AFITCME

11.2.19

Signatura responsable tècnic laboratoris

Hem registrat dues sol·licituds per demanar que s'inclogui la signatura del responsable tècnic en els dictàmens emesos pels laboratoris de la UCLB i la UCLQ.

El motiu d'aquesta sollicitud és el fet de que els facultatius de la UCLB i la UCLQ han de fer servit obligatòriament els materials, reactius i mètodes aprovats pels caps de les unitats esmentades, l'ACC i la DPC.

A AFITCME ens sembla de sentit comú que els responsables de la presa de decisions que condicionen el resultat de les anàlisi expressades en els dictàmens que emeten aquestes unitats han d'assumir aquesta responsabilitat a tots els efectes estampant la seva signatura.


Aquesta pràctica és habitual en altres laboratoris forenses i està contemplada reglamentàriament. A tall d’exemple, l’Instituto Nacional de Toxicologia, que és el laboratori forense de referència a l’estat espanyol, en el seu reglament (art. 20 RD 862/1998 de Reglamento del INT) determina que els informes pericials els han de redactar i signar els pèrits que els han realitzat, i han de comptar amb la signatura del cap del servei respectiu i el vist-i-plau del director de l’Institut.


És irregular que en cap part de l’informe consti ni el personal responsable de l’aprovació dels mètodes i materials de treball que el facultatiu està obligat a emprar, ni el personal responsable de la supervisió i que, per tant, dóna el vistiplau final per l’emissió de l’informe.
No ens sembla coherent voler decidir de quina manera s'han de fer les coses i no voler assumir-ne la responsabilitat legal que se'n deriva.


Podeu accedir a les sol·licituds a la part privada.

Junta Directiva D'AFITCME

9.1.19

ACORD PER INCREMENTAR EL SOU UN MÍNIM D'UN 2'25 %

Ahir, 8 de gener, la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l'Administració va acordar incrementar les retribucions de tots els funcionaris de la Generalitat -inclosos els membres del CME- amb efectes del mes de gener de 2019. L'acord signat, preveu incrementar un 2'25 % les retribucions bàsiques i complementàries. Així  mateix, en funció del PIB, l'increment podria augmentar fins un 0'25 % més per aquest any.

Finalment, l'acord signat també preveu un increment de 0'25 % de la massa salarial en els termes que assenyala l'article 3 del Reial Decret LLei 24/2018, de 21 de desembre (que estipula que es podran fer aportacions als plans de pensions o contractes d'assegurances col·lectives).

Aquest acord signat ahir és la confirmació de l'acord signat el 9 de març de 2018 entre les organitzacions sindicals UGT, CCOO i CSIF i el Govern de l'Estat, que preveia un increment fixe d'un 6 % en tres anys (1'75 % el 2018, un 2'25 % el 2019 i un 2 % el 2020) i un variable en funció del PIB espanyol, del qual ja us vam informar el dia 14 de març de 2018.

No obstant, aquests augments retributius previstos a l'Acord signat ahir no s'aplicaran fins que no entri en vigor la normativa legal que ho habiliti i que l'Administració s'ha compromés a impulsar. Tan aviat com en tinguem notícies, us anirem informant.

Per consultar el text de l'acord, accediu a la part privada.

Junta Directiva d'AFITCME 

28.12.18

Publicació d'oferta pública de places de facultatiu

Avui s'ha publicat al DOGC l'ACORD GOV/155/2018, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de les categories de mosso/a, inspector/a, intendent/a, comissari/ària i facultatiu/iva del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya, i de les categories de bomber/a i sotsinspector/a del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, per a l'any 2018. PDF (38.82 KB)que inclou 16 places de facultatiu llicenciat en dret i 3 de facultatiu enginyeria de telecomunicacions, que es sumen a les 5 places de facultatiu llicenciat en periodisme que es van publicar l'any 2017.

Junta directiva d'AFITCME

13.12.18

ELS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS DEL CME ESTEM TANCATS AL DEPARTAMENT d’INTERIOR

Com a continuació del que us vam informar ahir sobre la convocatòria de concentració davant del Departament d’Economia, us informem que a les 18.30 d’ahir els representants de totes les organitzacions sindicals del CME ens vam reunir al Departament d’Economia amb el secretari general d’aquest departament, la directora general de pressupostos, la directora de serveis del departament d’Interior i la subdirectora de recursos humans de la DGP amb la finalitat de comunicar-los de manera directa les demandes que s’estan plantejant des del col.lectiu de treballadors del CME. D’aquesta reunió vam sortir amb una convocatòria per avui a les 9 del matí a la seu del Departament d’ Interior, a la qual hem tornat a assistir, per la part social,  els representants de totes les organitzacions sindicals representatives  del CME, i per part de l’administració el secretari general i la directora de serveis del departament d’Interior, el director general de la policia, la subdirectora de recursos humans de la DGP i els representants d’Economia i Funció Pública al Consell de la Policia. 
Malauradament els representants de l’administració s’han aixecat de la taula sense fixar data per la propera reunió, però amb el compromís de constituir en breu la comissió de seguiment de l’acord de 2008 per intentar complir-lo. Atès que considerem que la situació és insostenible i necessita una resposta immediata, la part social no ens hem aixecat de la taula i hem decidit continuar a la sala del Consell de la 9a planta del Departament d’Interior fins que els representants de l’administració tornin a reprendre la reunió. Així mateix, també s’ha tornat a convocar una nova concentració de funcionaris del CME davant del departament d’Economia en suport a les reivindicacions de millora. US HI ESPEREM!!!!

Comitè permanent d’AFITCME

12.12.18

CALENDARITZACIÓ RETORN PAGUES EXTRAORDINÀRIES 2013 I 2014 i COMPLEMENT PRODUCTIVITAT

En relació amb la convocatòria de vaga i la manifestació prevista per avui, amb la finalitat de reclamar el retorn de les pagues extraordinàries de 2013 i 2014 i la resta de drets retallats, us comuniquem que s'han desconvocat perquè ahir es va arribar a un ACORD entre l'Administració i les organitzacions UGT, CCOO i USOC, en virtud del qual l'any 2019 ens retornaran un 40 % de la paga de 2013, en dos trams: un 10 % el primer trimestre i el restant 30 % un cop aprovada la llei de pressupostos de l'exercici de 2019; l'any 2020, ens abonaran el 60 % restant de la paga de 2013, el 2021 el 55 % de la paga de 2014 i el 2022 el restant 45 % de la paga de 2014.

Així mateix, l'acord també preveu que respecte al complement de productivitat l'any 2021 es recuperarà el 50 % i l'any 2022 el restant 50 % i el compromís de convocar la Mesa General de Negociación dels Empleats Públics de l'Administració de la Generalitat durant la primera quinzena de gener de 2019, amb la finalitat de negociar mesures socials, laborals i de flexibilitat i/o conciliació de la vida laboral i familiar, entre altres.

No obstant, la plataforma mosS.O,S i els sindicats del CME hem decidit mantenir la convocatòria de concentració,  però avançant l'hora de la convocatòria a les 16 hores i traslladant-la a les portes del Departament d'Economia (Rambla de Catalunya 19-21), mentre duri la reunió prevista per aquesta tarda a la Secretaria General d'Economia, en la qual també s'ha demanat l'assistència del secretari del Departament d'Interior.

Per tant, des del comitè permanent d'AFITCME us comuniquem que queda DESCONVOCADA la concentració d'avui a les 17.30 a la plaça d'Antonio López, però DONEM SUPORT I US CONVIDEM A ASSISTIR A la CONVOCATÒRIA  DE CONCENTRACIÓ  a les portes del Departament d'Economía, a la Rambla de Catalunya, 19-21, de Barcelona, aquesta tarda a partir de les 16 hores.

Podeu consultar l'acord a la part privada

Comitè Permanent d'AFITCME 

11.12.18

AFITCME DONA SUPORT A LA VAGA CONVOCADA PEL 12 D

Pel proper dimecres 12 de desembre s'ha convocat una aturada del sector públic català per denunciar que som els únics funcionaris públics de l'Estat espanyol que encara no hem cobrat les pagues extraordinàries de 2013 i 2014.

Davant l'actual context de creixement econòmic, el retorn de les pagues extraordinàries i la resta de drets que encara falten per recuperar haurien de ser de les primeres mesures que el Govern hauria d'haver previst. Però atès que les últimes reunions entre representants de Funció Pública i les organitzacions sindicals convocants de la vaga no han permés resoldre el conflicte, us informem que malgrat que els funcionaris del CME no podem exercir el dret de vaga ni accions substitutives d'aquestes o concertades amb la finalitat d'alterar el normal funcionament dels serveis, com que compartim les legítimes reivindicacions que han motivat aquesta vaga, des de la Junta Directiva d'AFITCME donem el nostre màxim suport a les organitzacions sindicals convocants i als treballadors de la Funció Pública Catalana que s'hi adhereixin. 

Així mateix, també ens sumem a la convocatòria de les organitzacions sindicals del CME de participar, juntament amb la resta de treballadors de la Generalitat, en la manifestació de demà a les 17.30 hores a la Plaça d'Antonio López de Barcelona,  on ens trobarem a les 17 hores i vestits de negre.

Junta Directiva d'AFITCME