11.2.19

Signatura responsable tècnic laboratoris

Hem registrat dues sol·licituds per demanar que s'inclogui la signatura del responsable tècnic en els dictàmens emesos pels laboratoris de la UCLB i la UCLQ.

El motiu d'aquesta sollicitud és el fet de que els facultatius de la UCLB i la UCLQ han de fer servit obligatòriament els materials, reactius i mètodes aprovats pels caps de les unitats esmentades, l'ACC i la DPC.

A AFITCME ens sembla de sentit comú que els responsables de la presa de decisions que condicionen el resultat de les anàlisi expressades en els dictàmens que emeten aquestes unitats han d'assumir aquesta responsabilitat a tots els efectes estampant la seva signatura.


Aquesta pràctica és habitual en altres laboratoris forenses i està contemplada reglamentàriament. A tall d’exemple, l’Instituto Nacional de Toxicologia, que és el laboratori forense de referència a l’estat espanyol, en el seu reglament (art. 20 RD 862/1998 de Reglamento del INT) determina que els informes pericials els han de redactar i signar els pèrits que els han realitzat, i han de comptar amb la signatura del cap del servei respectiu i el vist-i-plau del director de l’Institut.


És irregular que en cap part de l’informe consti ni el personal responsable de l’aprovació dels mètodes i materials de treball que el facultatiu està obligat a emprar, ni el personal responsable de la supervisió i que, per tant, dóna el vistiplau final per l’emissió de l’informe.
No ens sembla coherent voler decidir de quina manera s'han de fer les coses i no voler assumir-ne la responsabilitat legal que se'n deriva.


Podeu accedir a les sol·licituds a la part privada.

Junta Directiva D'AFITCME