3.4.19

Nova regulació de permisos per naixement o adopció de filles o fills

S'han modificat els permisos de maternitat, paternitat i lactància amb la publicació del RDL 6/2019. La modificació afecta tant als membres del CME com al personal d'administració i serveis i ha entrat en vigor a partir de l'1 d'abril d'enguany.
Les modificacions són les següents:
 1. Permís per naixement: desapareix el permís de 5 dies per naixement de fill/a.
 2. Permís per maternitat: la nova denominació serà "Permís de naixement per a la mare biològica, per adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment (tant temporal com permanent).
  1. De 16 setmanes de durada.
  2. Les 6 primeres setmanes han de ser de descans obligatori ininterromput des del naixement, adopció o guarda.
  3. Les 10 setmanes restants es poden gaudir de forma interrompuda per setmanes fins els 12 mesos del fill/a SEMPRE I QUAN ELS DOS PROGENITORS TREBALLIN. Cal un període de preavís de 15 dies per a cada període de gaudiment.
 3. Permís de paternitat: la nova denominació serà "Permís del/de la progenitor/a diferent de la mare biològica".
  1. De 8 setmanes de durada fins el 31-12-19. S'ampliarà progressivament per equiparar-lo al permís de maternitat:
   1. 12 setmanes al 2020.
   2. 16 setmanes al 2021.
  2. Les 2 primeres setmanes (per l'any 2019) han de ser de descans obligatori ininterromput des del naixement, adopció o guarda.
  3. Les 6 setmanes restants (per l'any 2019) es poden gaudir de forma interrompuda per setmanes fins els 12 mesos del fill/a. Cal un període de preavís de 15 dies per a cada període de gaudiment.
 4. Permís per lactància: es permet gaudir individualment aquest permís pels dos progenitors.
Junta Directiva d'AFITCME