4.8.09

Comunicat de l'AFITCME en relació al retorn de l'arma i elements d'acreditació policial

A) Pronunciament de l’Administració en relació a la tinença d’arma i credencial per part del personal facultatiu i tècnic (segons comunicat rebut el 13 de maig de 2009)

1. La tinença i l’ús dels elements d’acreditació dels membres de la policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra previstos a l’article 15 del Decret 184/1995, de 13 de juny, així de l’arma de foc de dotació, estan associats a l’exercici de tasques policials de caràcter operatiu que impliquen la condició d’agent de l’autoritat.
2. Els membres del cos de mossos d’esquadra que pertanyen a l’escala de suport (categories de facultatiu i tècnic), tal i com es preveu a l’article 19.1 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, i a l’article 2 del Decret 45/1999, de 2 de febrer, tenen com a funció donar suport i cobertura a la funció policial amb les tasques pròpies de la professió per a la qual habilita la titulació que els hagi estat exigida per a l’ingrés en l’esmentada escala.
3. Atès que aquestes activitats de suport no són de naturalesa operativa ni comporten l’exercici de la condició d’agent de l’autoritat com a policia, no escau que els funcionaris de l’escala de suport disposin dels elements d’acreditació policial (placa insígnia i TIP) ni de l’arma de dotació.

B) Retorn de l’arma i elements d’acreditació policial

En aquests moments, l’Administració, concretament la Unitat d’Armes, emetrà en breu les instruccions escaients per tal que els facultatius i tècnics, que disposin d’arma i elements d’acreditació policial, els retornin.
Tanmateix, com que la situació administrativa dels facultatius i tècnics, de carrera o interins, és d’excedència voluntària per incompatibilitats de l’escala i categoria policial que correspongui; i properament alguns membres de l’escala de suport es traslladaran a treballar des de l’edifici Base a les instal·lacions del complex Egara; el personal que disposi d’arma i acreditació policial, i que no vulgui esperar la reclamació per part de l’Administració, ja pot efectuar el seu lliurament a la Unitat d’Armes (situada a la planta zero de l’edifici B de la comissaria de Les Corts).
Per fer aquesta devolució, cal dipositar l’arma (amb carregadors i munició) i els elements d’acreditació policial a l’esmentada Unitat, juntament amb el DAD 64 (us en retornaran una fotocòpia).
En referència a la clau de l’armer, es pot retornar a l’Oficina de Suport que us correspongui.

C) Retorn de la uniformitat

En referència a la uniformitat (manilles i defensa incloses), es pot lliurar al magatzem de la planta baixa del carrer Bolívia (edifici Base). Com en el cas anterior, també us lliuraran un comprovant de la devolució efectuada, el qual és genèric i no reflecteix individualment cadascuna de les peces retornades.