24.5.18

Jubilació Anticipada per tots els membres del CME JA!

Ahir a Madrid hi va haver una concentració en defensa de la jubilació anticipada de les policies locals, a la qual AFITCME, junt amb altres organitzacions representatives del CME, va donar suport.

En relació amb la jubilació anticipada dels membres del CME, la postura d'AFITCME continua sent la mateixa que hem defensat els darrers anys davant dels representants de l'Administració i també en seu del Consell de la Policia, on hem comptat amb el suport de la resta de sindicats representatius del CME: JUBILACIÓ ANTICIPADA PER TOTS ELS MEMBRES DEL CME

En aquesta línea, davant de la propera constitució del nou Govern i dels diferents aconteixements que es puguin succeir, continuarem treballant amb l'objectiu d'assegurar-nos que quan arribi el moment en que es publiquin les normes que regulin l'opció d'acollir-se  a la jubilació anticipada i es reguli la corresponent sobrecotització dels membres del CME que vulguin jubilar-se anticipadament, els funcionaris de l'escala de suport no tinguem cap problema per acollir-nos-hi, igual que la resta de funcionaris del CME.

Des d'AFITCME DEFENSEM LA JUBILACIÓ ANTICIPADA PELS FACULTATIUS I TÈCNICS DEL CME!!!! 

Junta Directiva d'AFITCME
14.3.18

ABONAMENT DE L'ÚLTIM TRAM (20'77%) DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE 2012 i AUGMENTS RETRIBUTIUS PREVISTOS A L'ACORD GOVERN-SINDICATS PER ALS TREBALLADORS PÚBLICS

Ahir es va publicar al BOE i al DOGC el DECRET LLEI 2/2018, de 9 de març, de recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya que preveu que durant l'any 2018 percebrem l'abonament del 20'77 % de l'últim tram de paga extraordinària de l'any 2012 corresponent a 38 dies; i que el pagament es farà d'ofici a tot el personal que ja va percebre la part corresponent al 34'42 % que es va pagar l'abril de 2017. 

Un cop l'Administració hagi satisfet la totalitat de la paga extraordinària de desembre de 2012, des d'AFITCME CONTINUAREM RECLAMANT LA RECUPERACIÓ DE TOTS ELS DRETS PERDUTS, com per exemple, recuperar el Fons d’Acció Social (FAS), recuperar el complement de productivitat, el retorn de les pagues extraordinàries dels anys 2013 i 2014 o recuperar el 100 % de les retribucions en casos d’IT (incapacitat temporal) derivades per contingències comunes.


D'altra banda, el dia 9 de març el Govern de l'Estat i les centrals sindicals estatals van signar un acord que afecta les condicions de treball i salaris dels treballadors públics, inclosos els membres del CME

Disposeu de més informació a la part privada

9.3.18

Congrés FEPOL

Els dies 8 i 9 de març es va celebrar a Sabadell el 1er Congrés Extraordinari de la FEPOL amb la participació dels delegats d'AFITCME com a sindicat adherit. Entre les diferents resolucions acordades al congrés, destaquem l'aprovació de la creació de l'Institut per a la Seguretat Pública de FEPOL que pretén ser un "think tank" que projecti propostes i obri debats que puguin incidir en l'agenda política, social i institucional en matèria de seguretat.


Junta Directiva d'AFITCME

1.2.18

Formació FEPOL

Us recordem de que, com a afiliats d'AFITCME també teniu a la vostra disposició l'oferta formativa que prepara FEPOL.

31.1.18

FORMACIÓ ADREÇADA ALS FUNCIONARIS DE L'ESCALA DE SUPORT

Avui ens han informat sobre el programa d'activitats formatives del ISPC pel 2018.

A instancies d'AFITCME, el programa inclou dos cursos adreçats específicament a cobrir les necessitats formatives d'una part dels membres de l'escala de suport:
  • Curs d'administració electrònica
  • Curs d'informàtica forense
De totes maneres, magrat que aquests dos cursos ja estan previstos a l'Acord, l'Àrea de Continguts de FormacióPolicial de l'ISPC encara no els ha planificat i, per tant, no us en podem ampliar la informació. Tan aviat com tinguem notícies sobre el temari i la previsió de les dates en què s'impartiran us ho comunicarem.

Us recordem que, a part d'aquests dos cursos amb continguts especialment enfocats a cobrir part de les necessitats dels funcionaris de l'escala de suport, sempre que hi hagi vacants els facultatius i tècnics també podem optar a accedir a la resta de cursos oberts a totes les escales de la PGME relacionats amb les tasques desenvolupades. 

Des de la Junta Directiva som perfectament conscients de que les necessitats formatives de l'escala de suport són molt més extenses que les que intenta satisfer l'Acord de Formació Contínua, però tenint en compte que representem menys de l'1% del col·lectiu de la PGME i que som un col·lectiu molt diversificat amb més de 20 titulacions i especialitats diferents, és molt complexe resoldre la manca d'oferta formativa que abarqui a tot el col·lectiu.  

Així i tot, no ens conformem i seguirem reclamant una formació adequada a les necessitats del col·lectiu. En aquesta línia, us recordem que AFITCME va aconseguir que l'acord sobre condicions laborals signat el gener de 2015 inclogués el reconeixement d'una reserva d'hores en concepte de formació pels funcionaris de l'escala de suport, és a dir, el dret a computar contra la prestació anual (com si fossin hores de treball efectiu) l'activitat formativa relacionada  amb les funcions o el lloc de treball desenvolupat, fins un màxim anual de 37 hores i mitja en concepte de formació.

Per tant, recordeu que en matèria de formació, al marge de la que ofereixi l'ISPC, també disposeu del dret de que us computin com hores de treball efectiu les que dediqueu a formació relacionada amb la vostra titulació o el lloc de treball desenvolupat, autoritzada i/o organitzada  per administracions públiques o universitats i col·legis professionals.
La Junta Directiva d'AFITCME

25.1.18

Modificació del còmput del temps de desplaçament

S'ha modificat la instrucció de formació del personal del CME en l'apartat que fa referència al còmput del temps de desplaçament per activitats formatives. Cal recordar que aquesta instrucció també afecta a totes aquelle activitats amb desplaçament que dónen dret a indemnització.

Per a més informació, accedir a la part privada.

28.12.17

IMPORTANT: Canvis en l'assegurança de baixes per IT

En relació amb l'oferta d'assegurança per donar cobertura a les baixes no laborals que ofereix la FEPOL a tots els afiliats d'AFITCME, us informem que la nova pòlissa amb LLoyd's estarà en vigor des de l'1 de gener fins el 31 de desembre del 2018 i té algunes condicions diferents de la de l'any passat. Per exemple, el canvi més destacable  és que donarà cobertura als 3 primers dies de baixa sempre i quan s'estigui de baixa un mínim de 4 dies.

Per a mes informació, consulteu la part privada.

Junta Directiva d'AFITCME

27.12.17

OFERTA ASSEGURANÇA AMB SUBSIDI PER SUSPENSIÓ TEMPORAL DE FEINA I SOU

Us informem que la FEPOL posa a disposició de tots els afiliats d'AFITCME que ho desitgin la possibilitat de contractar una assegurança de defensa jurídica amb subsidi per suspensió temporal de feina i sou.

Per a més informació, consulteu la part privada.

Junta Directiva d'AFITCME

22.12.17

CONFIRMAT: ELS PAP de 2017 ES PODEN GAUDIR FINS EL 9 D'AGOST de 2018

Us informem que ahir es va publicar la Instrucció 11/2017, de 21 de desembre, de modificació de la Instrucció 7/2017, de 8 d'agost, sobre normes reguladores dels permisos per assumptes personals de les persones funcionàries del CME per a l'exercici policial 2017-2018.

Podeu a ampliar la informació i accedir a la instrucció a la part privada.

4.12.17

AMPLIACIÓ PERIODE GAUDIMENT PAP I RECORDATORI GRIP ÉS CAUSA DE SOL.LICITUD DE MILLORA DE PRESTACIONS IT

  • A diferència de l'any passat, tingueu present que enguany la GRIP és un dels supòsits excepcionals d'incapacitat temporal (IT) que DÓNA DRET A PERCEBRE  EL 100 % de les RETRIBUCIONS, tal i com ja us vam informar per correu electrònic el 21 de juliol, sobre la modificació del règim de millones de la prestació econòmica d'incapacitat temporal. 
  • Si us trobeu en algun dels supòsits excepcionals que donen dret a percebre el 100 % de les retribucions (inclosa la grip), per tramitar la corresponent sol·licitud de millora heu de presentar, junt amb el comunicat de baixa, el model de sol·licitud de millora (DAD83), (el podeu trobar a la part privada), amb la documentació acreditativa del supòsit excepcional dins un sobre tancat. No obstant, com sempre, si teniu qualsevol dubte relacionat amb aquest tema, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.
  • Per primera vegada, a partir del 9 d'agost de 2017, data en la qual es va publicar al DOGC l'acord signat el 12 de juliol de 2017 per part d'AFITCME, SAP, SEIME i SICME,  s'ha generat el dret a gaudir permisos per assumptes personals per antiguitat (2 dies addicionals de permís per assumptes personals a partir del 6è trienni i un dia més per cada trienni a partir del 8è). A part d'aquest dret que s'ha reconegut per tots els funcionaris del CME que tinguin més de 6 triennis, a mida que el jutjat ho vagi resolent, s'hi hauran d'afegir els reconeixements de les sol·licituds d'extensió d'efectes de sentència dels funcionaris que les van registrar el 2016 (la majoria de les quals encara estan pendent de resoldre's judicialment). 

  • D'altra banda, us recordem que en execució de les mesures previstes al Decret LLei 4/2016, l'any 2016 es va aixecar la suspensió de l'acord de 22 de desembre de 2009 sobre el gaudiment de dies addicionals de vacances per als membres de l'escala de suport (premi de vinculació al CME),però amb la limitació prevista a la disposició addicional 14 de l'EBEP, segons la qual el màxim de dies addicionals de vacances per serveis prestats no pot superar 4 dies. Per tant, els facultatius i tècnics que tinguin entre 15 i 20 anys de serveis prestats al CME podran gaudir d'1 dia addicional de vacances; a partir dels 20 anys, de 2 dies; a partir dels 25, de 3 dies i a partir dels 30 anys, de 4 dies addicionals.

Finalment, tal i com la subdirectora de Recursos Humans ens va comunicar la setmana passada, us AVANCEM que per poder facilitar el gaudiment dels dies d'assumptes propis generat amb la signatura de l'acord de 2017, l'Administració ha acceptat -DE MANERA EXCEPCIONAL- AMPLIAR EL TERMINI DE GAUDIMENT DELS PERMISOS D'ASSUMPTES PERSONALS de 2017 fins el 9 d'agost de 2018, decisió que des d'AFITCME valorem molt positivament.

Junta Directiva d'AFITCME