6.12.11

Publicació llistes provisionals FAS 2010

S'han fet públiques les llistes provisionals d'admesos i exclosos de la convocatòria del Fons d'Acció Social dels membres del CME per a l'any 2010, aprovades per la Comissió d'Acció Social el 5 de desembre de 2011, i es poden consultar a la intranet del CME. Les persones interessades podran formular reclamacions contra les llistes provisionals utilitzant el model corresponent (DAD 43). Cal recordar que el termini per presentar reclamacions és de 15 die hàbils i, per tant, finalitzarà el 24 de desembre de 2011, inclòs.

Comitè Permanent de l'AFITCME