20.2.15

Comunicació de dades de caràcter personal

D'acord amb la Instrucció 4/2015, sobre l'obligació dels membres del CME de comunicar determinades dades de caràcter personal i mantenir-les actualitzades en el Registre de Gestió de Personal (GP) de la Direcció General de la Policia, els funcionaris del Cos de mossos d’esquadra hem de comprovar, el més aviat possible, a través de l'aplicatiu GP de la PG-ME, que les dades de comunicació obligatòria (nom i cognoms, DN d'I, TIP, data i lloc de naixement, nom i cognoms de pare i mare, sexe, estat civil, domicili habitual i telèfons de contacte fix i mòbil) són les correctes i poden permetre la nostra localització immediata en qualsevol moment. En cas que no sigui així, preceptivament haurem d'emplenar i presentar al Servei d'Administració corresponent el formulari DAD61 amb totes les dades actualitzades.

La Junta Directiva d'AFITCME