2.10.12

AFITCME interposa recurs contra la publicació de la Relació de LLocs de Treball

El 12 de juny es va publicar al DOGC la resolució GRI/1106/2012, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball (RLT) del personal funcionari dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que modifica la descripció de la clau de col·lectiu cossos GE, de manera que per tal que un funcionari de l'escala de suport pugui ocupar un lloc de treball dels que consten a l’RLT és necessari que en la columna EC (clau d'especificació de cossos) d'aquest lloc de treball hi constin sempre els codis A95 (cos de mossos d'esquadra/personal facultatiu) i/o B95 (cos de mossos d'esquadra/personal tècnic). D'acord amb aquest canvi de criteri, els llocs que no estiguin expressament oberts als funcionaris de l’escala de suport en la columna EC no podran ser ocupats per facultatius o tècnics (FIT), fet que no passava en les anteriors relacions de llocs de treball, ja que la clau GE es referia a “tots els cossos i les escales d’administració general i especial del/s grup/s corresponent/s” .
  
Des de l’AFITCME considerem que aquest canvi de criteri es tracta d'una decisió arbitrària que perjudica i discrimina al nostre col·lectiu respecte la resta de cossos especials que consten englobats en l'expressió "cossos creats pels articles 1, 2, 3 i 4 de la LLei 9/1986, de cossos de funcionaris de la Generalitat del/s grup/s corresponent/s"  i limita la nostra carrera administrativa. Per aquest motiu, per defensar que els FIT puguem continuar optant a ocupar tots els llocs de treball de l’RLT que tenen la clau GE a la columna CC, el 6 de setembre de 2012 l’AFITCME va anunciar la interposició d’un recurs contenciós administratiu contra la citada resolució que dona publicitat a la refosa de l’RLT, recurs que ha estat admès a tràmit per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya- Secció Quarta, tal i com consta en l'EDICTE publicat en el DOGC el 28 de setembre de 2012. PDF (163.32 KB).

Per activar els enllaços, accediu a la part privada.