28.9.12

Decret Llei 2/2012 sobre millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal.

El 27 de setembre de 2012 es publica al DOGC el Decret-LLei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes, que entrarà en vigor el dia 15 d'octubre de 2012 i que modifica la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.

Per accedir al decret i a la informació addicional, accediu a la part privada.