6.4.12

INFORMACIÓ RELATIVA AL NOMBRE D'HORES DE PERMÍS PER ASSUMPTES PROPIS PER 2012

La Subdirecció General de Recursos Humans ha publicat una nota explicativa sobre el nombre d'hores de permís per assumptes personals a que té dret el personal funcionari del cos de mossos d'esquadra, en atenció a les mesures contingudes en la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.

D'acord amb els càlculs fets per l'Administració, durant l'any 2012 els funcionaris del CME podran gaudir de 52 hores i 30 minuts de permís per assumptes personals.

Accedeix a la nota (part privada)

Junta Directiva de l'AFITCME