27.3.12

Nota sobre l’exercici del dret de vaga

Segons disposa l’article 6.8 de la Llei Orgànica 2/1986 de les Forces i Cossos de Seguretat, els membres de les forces i cossos de seguretat no poden exercir el dret a vaga ni accions substitutives d’aquestes o concertades amb la finalitat d’alterar el normal funcionament dels serveis. En el mateix sentit, l’article 68, lletra l) de la Llei 10/1994 de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra disposa que participar en vagues, en accions substitutives d'aquestes o en actuacions concertades amb la finalitat d'alterar el funcionament normal dels serveis es considera una falta molt greu, que pot ser sancionada amb la separació del servei o amb la suspensió de funcions, per més d’un any i menys de sis, amb pèrdua de les retribucions corresponents.

Conseqüentment, els funcionaris de l'escala de suport -en tant que som membres del CME- no podem exercir el dret de vaga i, en cas de fer-ho, se’ns aplicaria el mateix règim disciplinari que a la resta de funcionaris del Cos.

Junta Directiva de l'AFITCME