8.10.10

L'AFITCME reclama a l’Administració que respongui la sol·licitud relativa al lloc de treball de facultatiu/iva en seguretat viària.

El 2 de juliol de 2010 l’AFITCME va registrar una sol·licitud adreçada a la Secretaria de Seguretat en la qual plantejava una sèrie d’objeccions i observacions en relació amb la creació d’un lloc de treball de facultatiu/va seguretat viària, entre les quals destaquen les següents idees:

* Un lloc de treball de facultatiu o tècnic (FiT) no pot estar a obert a qualsevol titulació d'un grup (A subgrup A1 o A2) de forma indiscriminada , sinó que aquestes han d’estar taxades.

* Un lloc de treball de facultatiu/va seguretat viària no ha de ser un lloc de treball d’accés a la categoria, sinó un lloc de treball de carrera professional que només hauria de poder ser cobert, per provisió, entre els funcionaris de carrera de la categoria de facultatiu/va del CME.

A banda d‘aquestes qüestions, l’AFITCME va plantejar un seguit de temes relacionats amb la carrera professional dels FiT, el contingut de les bases de les convocatòries d’accés a l’escala de suport i algunes incongruències de l’actuació de la Direcció General de la Policia en matèria de personal i relacions laborals, etc.

Atès que han transcorregut tres mesos sense que l’Administració ens hagi fet arribar cap tipus de contesta, l’AFITCME ha presentat una nova sol·licitud en què reclama una resposta al més aviat possible.

Podeu accedir al contingut íntegre de la sol·licitud a través del següent enllaç:

Sol·licitud presentada.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment,

Junta Directiva de l’AFITCME