4.8.10

L’AFITCME qüestiona la creació d’un lloc de treball de facultatiu/va llicenciat en filologia catalana.

L’AFITCME ha sol·licitat a Subdirecció General de Recursos Humans (SGRH) informació sobre la creació d’un lloc de treball de facultatiu/va llicenciat en filologia catalana. Fins a la creació d’aquest lloc, no existia cap facultatiu/va llicenciat en aquesta titulació.

A la sol·licitud, exposem la nostra perplexitat per la creació d’un lloc d’aquestes característiques, atès que l’AFITCME i la SGRH hem iniciat un procés de debat sobre les funcions assignades als membres l’escala de suport que, necessàriament, haurà d’implicar replantejar-se les titulacions des de les quals s’ha de poder accedir a aquesta escala.

Un cop iniciat aquest procés negociador, i una vegada les dues parts hem acceptat que hi ha disfuncions en les funcions assignades als membres de l’escala de suport, creiem que el més lògic i coherent és no crear llocs de treball de facultatius i tècnics de titulacions noves fins que el debat hagi acabat i se n’hagin extret les conclusions oportunes.

A l’escrit presentat, també ens queixem de la manca de voluntat de negociació i diàleg de la SGRH, ja que ni ha negociat amb nosaltres la creació d’aquest lloc ni tant sols ens n’ha informat. Cal tenir em compte que no es tracta d’un lloc de treball més sinó que es tracta d’un lloc que innova la idiosincràsia de l’escala.

Podeu accedir al text íntegre de la sol·licitud presentada a través de l’enllaç següent:

Accés a la sol·licitud

Restem a la vostra disposició,

Comitè Permanent de l’AFITCME