14.3.18

ABONAMENT DE L'ÚLTIM TRAM (20'77%) DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE 2012 i AUGMENTS RETRIBUTIUS PREVISTOS A L'ACORD GOVERN-SINDICATS PER ALS TREBALLADORS PÚBLICS

Ahir es va publicar al BOE i al DOGC el DECRET LLEI 2/2018, de 9 de març, de recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya que preveu que durant l'any 2018 percebrem l'abonament del 20'77 % de l'últim tram de paga extraordinària de l'any 2012 corresponent a 38 dies; i que el pagament es farà d'ofici a tot el personal que ja va percebre la part corresponent al 34'42 % que es va pagar l'abril de 2017. 

Un cop l'Administració hagi satisfet la totalitat de la paga extraordinària de desembre de 2012, des d'AFITCME CONTINUAREM RECLAMANT LA RECUPERACIÓ DE TOTS ELS DRETS PERDUTS, com per exemple, recuperar el Fons d’Acció Social (FAS), recuperar el complement de productivitat, el retorn de les pagues extraordinàries dels anys 2013 i 2014 o recuperar el 100 % de les retribucions en casos d’IT (incapacitat temporal) derivades per contingències comunes.


D'altra banda, el dia 9 de març el Govern de l'Estat i les centrals sindicals estatals van signar un acord que afecta les condicions de treball i salaris dels treballadors públics, inclosos els membres del CME

Disposeu de més informació a la part privada