4.12.17

AMPLIACIÓ PERIODE GAUDIMENT PAP I RECORDATORI GRIP ÉS CAUSA DE SOL.LICITUD DE MILLORA DE PRESTACIONS IT

  • A diferència de l'any passat, tingueu present que enguany la GRIP és un dels supòsits excepcionals d'incapacitat temporal (IT) que DÓNA DRET A PERCEBRE  EL 100 % de les RETRIBUCIONS, tal i com ja us vam informar per correu electrònic el 21 de juliol, sobre la modificació del règim de millones de la prestació econòmica d'incapacitat temporal. 
  • Si us trobeu en algun dels supòsits excepcionals que donen dret a percebre el 100 % de les retribucions (inclosa la grip), per tramitar la corresponent sol·licitud de millora heu de presentar, junt amb el comunicat de baixa, el model de sol·licitud de millora (DAD83), (el podeu trobar a la part privada), amb la documentació acreditativa del supòsit excepcional dins un sobre tancat. No obstant, com sempre, si teniu qualsevol dubte relacionat amb aquest tema, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.
  • Per primera vegada, a partir del 9 d'agost de 2017, data en la qual es va publicar al DOGC l'acord signat el 12 de juliol de 2017 per part d'AFITCME, SAP, SEIME i SICME,  s'ha generat el dret a gaudir permisos per assumptes personals per antiguitat (2 dies addicionals de permís per assumptes personals a partir del 6è trienni i un dia més per cada trienni a partir del 8è). A part d'aquest dret que s'ha reconegut per tots els funcionaris del CME que tinguin més de 6 triennis, a mida que el jutjat ho vagi resolent, s'hi hauran d'afegir els reconeixements de les sol·licituds d'extensió d'efectes de sentència dels funcionaris que les van registrar el 2016 (la majoria de les quals encara estan pendent de resoldre's judicialment). 

  • D'altra banda, us recordem que en execució de les mesures previstes al Decret LLei 4/2016, l'any 2016 es va aixecar la suspensió de l'acord de 22 de desembre de 2009 sobre el gaudiment de dies addicionals de vacances per als membres de l'escala de suport (premi de vinculació al CME),però amb la limitació prevista a la disposició addicional 14 de l'EBEP, segons la qual el màxim de dies addicionals de vacances per serveis prestats no pot superar 4 dies. Per tant, els facultatius i tècnics que tinguin entre 15 i 20 anys de serveis prestats al CME podran gaudir d'1 dia addicional de vacances; a partir dels 20 anys, de 2 dies; a partir dels 25, de 3 dies i a partir dels 30 anys, de 4 dies addicionals.

Finalment, tal i com la subdirectora de Recursos Humans ens va comunicar la setmana passada, us AVANCEM que per poder facilitar el gaudiment dels dies d'assumptes propis generat amb la signatura de l'acord de 2017, l'Administració ha acceptat -DE MANERA EXCEPCIONAL- AMPLIAR EL TERMINI DE GAUDIMENT DELS PERMISOS D'ASSUMPTES PERSONALS de 2017 fins el 9 d'agost de 2018, decisió que des d'AFITCME valorem molt positivament.

Junta Directiva d'AFITCME