6.7.17

MODIFICACIÓ OFERTA PÚBLICA LLOCS DE TREBALL MOSSO I FACULTATIU PERIODISME i NOVA OFERTA PARCIAL DE PLACES DEL CME PER 2017

En relació amb l'oferta pública de 5 places de personal facultatiu llicenciat en periodisme i de 500  places de l'escala bàsica-mosso que es va aprovar mitjançant l'acord de govern del dia 18 d'abril de 2017 publicat al DOGC el dia 20 d'abril de 2017, ahir es van publicar al DOGC dos nous acords de govern: 

  • D'una banda, l' ACORD GOV/88/2017, de 4 de juliol, pel qual es modifica l'Acord GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, en el sentit de modificar l'annex de l'Acord  de govern del dia 18 d'abril per suprimir les 5 places corresponents a personal facultatiu, periodisme, i reduir de 500 a 50 les places d'escala bàsica-mosso

  • I  d'altra banda, també es va publicar l'ACORD GOV/89/2017, de 4 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública del cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, segons el qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de 455 places del CME per a l'any 2017, de les quals 450 corresponen a escala bàsica-mosso i 5 a personal facultatiu, periodisme.

Per a més informació, consulteu la part privada.
 
Junta Directiva d'AFITCME