12.7.17

APLICACIÓ DE L'INCREMENT DE L'1 % EN LA NÒMINA DE JULIOL

La Generalitat té previst abonar en la nòmina d'aquest mes de juliol l'1 % d'increment de les retribucions del personal, amb efectes retroactius del mes de gener de 2017, en compliment de les previsions de la LLei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 

La Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 va preveure l'aplicació a les retribucions del personal del sector públic dels increments retributius que pugués establir l'Estat, respectant-ne el seu percentatge màxim. Un cop s'ha publicat al BOE la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, la Generalitat aplicarà aquest increment de l'1%.