27.6.16

RECUPERACIÓ PARCIAL DE LA PAGA EXTRA DESEMBRE 2012 I AIXECAMENT SUSPENSIÓ GAUDIMENT DIES ADDICIONALS VACANCES

El 23 de juny es va publicar al DOGC el DECRET LLEI 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal, PDF (39.98 KB), que preveu la recuperació parcial de la paga extra de desembre de 2012 i l'aixecament de la suspensió del pacte sobre el gaudiment de dies addicionals de vacances per als membres de l'escala de suport. 

Concretament, el text del Decret LLei 4/2016 disposa que:

1) En l'exercici 2016, el personal al servei de l'Administració de la Generalitat percebrà en una sola vegada la quantia equivalent a un 20'77 % de l'import que es va deixar de percebre corresponent a 38 dies de la paga extraordinària, paga addicional del complement específic del mes de desembre de 2012. 

2) Es deixa sense efecte  la mesura retributiva d'acord amb la qual les reduccions resultants de l'any 2012 han de correspondre, com a mínim, a un import equivalent a un 5 % de les retribucions íntegres percebudes durant l'exercici 2012 i que les quantitats que han estat retingudes per aquest concepte s'abonaran en la mateixa nòmina en què es recuperin les quanties pendents de la paga de desembre de 2012.

3) Es modifica l'apartat 2 de la disposició addicional sisena de la LLei 5/2012, de 20 de març, en el sentit de suprimir la suspensió dels acords i pactes sindicals que estableixin qualsevol sistema de premis vinculats als anys de serveis prestats consistents en el gaudiment de dies addicionals de vacances. 
Segons el nostre entendre, això vol dir que, amb efectes 23 de juny de 2016, s'ha aixecat la suspensió del Pacte signat el 22 de desembre de 2009 sobre el gaudiment de dies addicionals de vacances per als membres de l'escala de suport.

En la propera sessió del Consell de la Policia demanarem que ens concretin quin mes està previst que es faci el pagament de la part pendent de la paga extra de desembre de 2012 i que ens confirmin que no hi haurà cap impediment per poder gaudir dels dies addicionals de vacances.