29.6.16

INMINENT CONVOCATÒRIA CONCURS GENERAL PER LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'ESCALA DE SUPORT

En compliment del punt 2.4.1 de l'Acord signat el 29 de gener de 2015 entre AFITCME i la Direcció General de la Policia, està previst que en breu es publiquin al DOGC les resolucions de convocatòria de concurs general per a la provisió de llocs de treball de les categories de facultatiu i tècnic de l'escala de suport del CME.

Un cop s'hagin publicat aquestes convocatòries, estarán obligades a concursar les persones que ocupin de manera provisional un lloc de treball de l'escala de suport i les que vulguin reingressar al servei actiu.

No obstant, també hi podran participar tots els funcionaris de l'escala de suport que ocupin, de forma definitiva o en comissió de serveis, un lloc de treball de cada una de les titulacions específiques respecte a les quals s'ofereixi algun lloc a la respectiva convocatòria.

Així mateix, amb caràcter previ a la publicació de la convocatòria de concurs, l'Administració ha de notificar la modificació de la denominació dels llocs de treball de facultatiu o tècnic que la Comissió Técnica de Funció Pública va aprovar amb efectes 1 de juny de 2016 i que afecta a tots els llocs de treball  base de l'escala de suport.

Gràcies a la modificació de la denominació dels llocs de treball de facultatiu i tècnic del CME,  les persones funcionàries de l'escala de suport que estiguin interessades en concursar tindran la possibillitat d'optar entre diferents llocs de treball d'una mateixa localitat (en cas que hi hagi més d'una destinació possible), cosa que fins ara mai s'havia pogut fer en cap tipus de concurs.

Si teniu qualsevol consulta o qüestió, restem a la vostra disposició.