4.12.15

CANVIS EN LA GESTIÓ DE LES INCAPACITATS TEMPORALS

El dia 1 de desembre de 2015 va entrar en vigor la Orden ESS/1187/2015, de 15 de juniopor la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los processos po incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de duración.

La novetat més destacada és la variació de la freqüència en l’emissió dels comunicats de baixa, la qual canvia en funció de la durada estimada de la baixa mèdica; molt curta, curta, mitjana i llarga.

Per a més informació, podeu consultar la part privada.

Respecte la comunicació d’aquestes dades a través del portal corporatiu ATRI, hores d’ara, no hi hagut cap modificació al respecte, la qual cosa significa que les comunicacions es tramitaran de la forma habitual (3 dies de termini per lliurar els comunicats de baixa i de confirmació, i 24 hores per lliurar el comunicat d'alta). Tan aviat com es produeixi alguna modificació us ho farem saber.


La Junta Directiva d'AFITCME