14.5.15

FORMACIÓ ADREÇADA ALS FUNCIONARIS DE L'ESCALA DE SUPORT

L'acord en matèria de formació contínua pel 2015 signat entre el Departament d'interior i les organitzacions sindicals representatives inclou dos cursos adreçats específicament a cobrir les necessitats formatives d'una part dels membres de l'escala de suport:

  • Curs d'introducció a l'operativa policial
  • Curs d'informàtica forense

Així mateix, malgrat que AFITCME ha fet gestions per constatar la necessitat que, amb caràcter previ a la seva entrada en vigor, s'ofereixi formació sobre la Llei orgànica 1/2015 per la qual es modifica el Codi Penal i la LLei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana,  de moment per 2015 l'ISPC no té previst oferir cap formació sobre aquestes matèries adreçada específicament a funcionaris de l'escala de suport. 

D'altra banda, aprofitem per recordar que l'Acord sobre condicions laborals signat per AFITCME el 29 de gener de 2015 va incloure el reconeixement d'una reserva d'hores en concepte de formació pels funcionaris de l'escala de suport; és a dir, reconeix el dret a computar contra la prestació anual (com si fossin hores de treball efectiu) l'activitat formativa relacionada  amb les funcions o el lloc de treball desenvolupat, fins un màxim anual de 37 hores i mitja en concepte de formació.

Així doncs, independentment de la formació que ofereixi l'ISPC, els funcionaris de l'escala de suport disposem del dret que les hores que dediquem a formació relacionada amb la nostra titulació o el lloc de treball desenvolupat, autoritzada i/o organitzada  per administracions públiques o universitats i col·legis professionals es computin com hores de treball efectiu. 

Si voleu més informació, consulteu la part privada.

Tot i que encara ens queda molt camí per recòrrer, JUNTS HO ESTEM FENT POSSIBLE!!!


La Junta Directiva d'AFITCME