4.8.14

Instrucció 12/2014 sobre permís de reducció de jornada per tenir cura de fill/a menor afectat per càncer o malaltia greu

El 31 de juliol va entrar en vigor la Instrucció 12/2014, de 30 de juliol, sobre el permís de reducció de jornada dels membres del CME per tenir cura de fill/a menor afectat per càncer o una altra malaltia greu

Aquesta instrucció preveu que en el supòsit que un fill/a menor d'edat afectat per càncer o qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada requereixi la necessitat de la seva atenció directa contínua i permanent (acreditada per informe del servei públic de salut)  i que els dos progenitors, adoptants o acollidors treballin, els funcionaris del CME podran gaudir d'una reducció de jornada d'almenys la meitat de la seva durada per atendre el seu fill i percebre les retribucions íntegres, com a màxim fins que el menor faci els 18 anys.

El percentatge de la reducció de jornada podria arribar al 99 %, sempre que sigui necessari per a l'atenció del fill/a, justificada amb l'informe del servei públic de salut, i resti garantida l'adequada prestació del servei.

La durada de la reducció de jornada estarà vinculada al manteniment del supòsit de fet que dongui lloc a la seva concessió, però en cap cas no podrà  perviure més enllà dels 18 anys del menor. 

Si voleu accedir al contingut de la instrucció per conèixer amb més detall la regulació d'aquest permís, accediu a la part privada.

La Junta Directiva