18.3.14

NOVA REGULACIÓ D'INCAPACITATS TEMPORALS, ABSÈNCIES PER MOTIUS DE SALUT I PER VISITA MÈDICA

S'ha publicat la Instrucció 7/2014, d'11 de març, sobre les absències al lloc de treball per incapacitat temporal, per motius de salut i per assistència a consulta mèdica dels membres del CME, que ha deixat sense efecte la instrucció 7/2001 sobre incapacitats temporals i indisposicions, modificada per la Instrucció 3/2002, i que regula com s'han de gestionar -d'ara endavant- els següents supòsits:

a)    les absències per baixa per malaltia comuna o accident laboral, 
b)   la sol·licitud de millora voluntària del complement per incapacitat temporal en cas de trobar-se en algun dels supòsits que donen dret a percebre el 100 % de retribucions 
c)    les absències al lloc de treball per motius de salut de durada màxima de 3 dies naturals consecutius (sense baixa mèdica)
d)    les absències per assistència a consulta mèdica.

Si voleu accedir al contingut de la instrució o conèixer amb més detall els aspectes més destacats de la nova regulació,  accediu a la part privada.

Cordialment,

La Junta Directiva