2.12.13

Reclamació pagament part paga extra de Nadal 2012 meritada entre 1 de juny i 14 de juliol

Tal i com ja vam informar en el seu moment, el 15 de juliol de 2012 va entrar en vigor el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, que en el seu article 2 establia la supressió de la paga extraordinària de desembre de 2012 pel personal del sector públic. Per donar compliment a aquest article el desembre de 2012 el Govern de la Generalitat ens va retallar la totalitat de la paga extraordinària de desembre (inclosa la part corresponent als dies 1 de juny al 14 de juliol que ja s'havien meritat quan va entrar en vigor el Reial Decret). Així, contravenint el principi d'irretroactivitat de les disposicions sancionadores, no favorables o restrictives de drets individuals, la retallada es va aplicar amb efectes retroactius a la seva entrada en vigor.
Per fer front a aquesta retallada de drets contrària al principi d'irretroactivitat es pot optar per diferents estratègies:

a) esperar que, d'ofici, l'Administració decideixi corregir aquest greuge o es comprometi a fer-ho en el futur (cosa altament improbable), 
b) esperar a veure com es resolen les diferents reclamacions d'abast general  que s'han presentat. No obstant, encara que es guanyin, cal tenir present que l'Administració les podrà recorrer per retardar-ne el pagament i, per tant, encara que siguin favorables trigaran temps a poder-se executar.
c) o bé es pot optar per iniciar reclamacions individuals (1r en via administrativa i després en via contenciosa). Cada funcionari que opti per aquesta via ha de presentar una sol·licitud en via administrativa ( si voleu accedir al model de sol·licitud, entreu a la part privada) i, posteriorment, en cas de silenci administratiu un cop transcorreguts tres mesos o en cas de notificació de la resolució denegatòria, haurà d'acabar interposant un recurs contenciós en seu judicial.
Aquesta tercera via és la que està promovent SAP-UGT després que els seus serveis jurídics hagin guanyat en diferents jutjats els recursos contenciosos interposats per alguns dels seus afiliats. Com que la quantitat reclamada en cada un d'aquests contenciosos és inferior a 30.000 €, les sentències que resolen les reclamacions individuals NO poden ser objecte de recurs i, per tant, l'Administració està obligada a executar-les respecte a cada una de les persones que ha presentat el contenciós. (Al tractar-se de reclamacions individuals, les sentències que resolen aquestes reclamacions només reconeixen el dret de cobrar a cada un dels funcionaris que ha interposat el recurs corresponent) 

Malgrat que optar per la via de les reclamacions individuals implica un cost econòmic superior al de les altres vies (per les despeses econòmiques que comporta interposar cada recurs contenciós),  AFITCME OFEREIX A TOTS ELS SEUS AFILIATS la possibilitat d'optar per la via de la reclamació individual A COST ZERO. És a dir, sense haver de satisfer les despeses econòmiques en concepte d'honoraris professionals que comporta la interposició d'un recurs contenciós.

Si esteu interessats en reclamar a l'Administració el pagament de la part proporcional corresponent als dies 1 de juny a 14 de juliol de 2012 de la paga extra de desembre de 2012 seguiu les instruccions que consten en la part privada i poseu-vos en contacte amb els nostres representants personalment o bé a través de la bústia afitcme@afitcme.org.

Si teniu qualsevol qüestió, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. 
La Junta Directiva d'AFITCME