2.3.13

EL DEPARTAMENT D'INTERIOR INCOMPLEIX LA SENTÈNCIA DEL TSJC QUE ESTIMA EL RECURS INTERPOSAT PER AFITCME I QUE L'OBLIGA A DESGLOSSAR EL COMPLEMENT ESPECÍFIC


Des de juliol de 2009 hem hagut d’esgotar tots els mitjans possibles (tant en via administrativa com judicial) per demanar que l’Administració ens lliuri una llista actualitzada de tots els llocs de treball de l’escala de suport del CME amb el complement específic assignat a cada lloc en què s’indiqui, de manera diferenciada, la quantia amb què es retribueix cadascun dels factors que el componen (l’especial dificultat tècnica, el grau de dedicació, de responsabilitat, d’incompatibilitat, de perillositat, de penositat, de mobilitat per raó del servei i d’especificitat d’horaris), d’acord amb el que preveu l’article 40 de la LLei 10/1994. 


Finalment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha resolt estimar la nostra pretensió i ha reconegut el nostre dret a obtenir la informació sol·licitada,  cosa que ha fet en uns termes que no deixen lloc a cap dubte:
 
AFITCME tiene derecho a ser informada por la Administración demandada sobre la cuantía, de manera diferenciada, con que se retribuye cada uno de los factores que componen el complemento específico de cada puesto de trabajo de “l’escala de suport” del Cos de Mossos d’Esquadra. Es decir: la especial dificultad técnica, el grado de dedicación, de responsabilidad, de incompatibilidad, de peligrosidad, de penosidad, de movilidad por razón del servicio y de especificidad de horarios. Así como de la fecha de elaboración del documento o documentos correspondientes.
Y para el supuesto en que no  fuera posible la entrega de la lista con los complementos específicos desglosados, la Administración demandada deberá poner en su conocimiento los datos o valoraciones que justifiquen los importes correspondientes a dichos factores que componen el complemento específico de cada uno de los puestos de trabajo de los miembros de “l’escala de suport”.

És més, el TSJC no es limita a reconèixer el nostre dret d’accedir a aquesta informació, sinó que va més enllà i assegura que:

 “La negativa de la administración a la entrega de la documentación solicitada no sólo no está constitucionalmente ni legalmente justificada sino que resulta arbitraria por implicar una falta de transparencia en la actividad administrativa impropia de un Estado de Derecho en la medida en que la información que se solicita entra dentro de unos límites razonables y tiene una naturaleza objetiva que no afecta a otros derechos dignos de protección y no sólo es esencial para, a su vez, poder ofrecer información a los empleados públicos que se la demanden, sino que constituye un elemento esencial imprescindible para poder desempeñar función sindical en defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios a través de los cauces legales”

No obstant, malgrat la contundència i claredat dels termes en què es pronuncia el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en l’esmentada sentència, el Departament d'Interior s'ha resistit a complir d'ofici el mandat judicial i, en un intent groller de donar compliment a l’execució de l’esmentada sentència, el 19 de febrer de 2013 l’Administració ens va notificar un escrit subscrit pel subdirector General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia (SGRH), Josep Ma Sans, en el qual enlloc de facilitar -de manera diferenciada- la quantia dels diferents factors que composen el complement específic dels llocs de treball de l’escala de suport i la seva data d’elaboració, es limita a informar-nos que, "de conformitat amb la Secretaria d'Administració i Funció Pública, es destaquen com a determinants en l'assignació del complement específic en els llocs de treball de l'escala de suport del CME: a) l'especial dificultat tècnica, b) el grau de dedicació i c) la responsabilitat."  I que, "aquests tres factors són els que conformen el complement específic i participen en la determinació del seu import de forma proporcional."
 
Sense entrar a valorar el contingut d'aquest escrit, entenem que el Departament incompleix el pronunciament del màxim òrgan judicial de Catalunya, motiu pel qual instarem l’execució de la sentència que estima el recurs interposat per AFITCME amb la finalitat d’aconseguir que l’Administració compleixi d’una vegada el seu deure legal d’informar-nos dels imports corresponents a cada un dels factors que componen el complement específic dels nostres llocs de treball, tal i com preveu el pronunciament judicial.

Malgrat que valorem molt positivament la contundència del pronunciament del Tribunal Superior de Justícia, que ratifica el posicionament defensat per l’AFITCME des de 2009 i que ens serveix d’estímul per continuar treballant per defensar els interessos del nostre col·lectiu,  lamentem profundament que tant la Direcció General de la Policia com el Departament d’Interior incompleixin conscientment un mandat judicial tan simple i concret. 
 
La Junta Directiva de l’AFITCME