18.6.12

La Instrucció 9/2012 obliga als membres del CME a comunicar i actualitzar les seves dades de localització.

D’acord amb la Instrucció 9/2012, de 23 de maig, sobre l'obligació dels membres del CME de comunicar les dades de localització i mantenir-les actualitzades en el Registre de Gestió de Personal (GP) de la Direcció General de la Policia, abans del 23 de juny de 2012, els funcionaris del cos de mossos d’esquadra han de comprovar, a través de l'aplicatiu GP de la PG-ME, que les dades de comunicació obligatòria -domicili, telèfons de contacte (fix/mòbil) i persones de contacte- són les correctes i poden permetre la nostra localització immediata en qualsevol moment.

Des de l'AFITCME entenem que els funcionaris de l’escala de suport no som els destinataris en els que s'estava pensant quan s'ha redactat aquesta instrucció, ni per raó de les nostres funcions ni pel fet que no desenvolupem tasques operatives. Per aquest motiu hem qüestionat que no se’ns hagi exceptuat de la seva aplicació. Tanmateix, l’Administració ens ha confirmat expressament que els facultatius i tècnics del CME estem obligats de la mateixa manera que la resta de membres del CME a comunicar i mantenir actualitzades les nostres dades de localització.

Per consultar la instrucció, la informació addicional i els formularis de comunicació de dades, accediu a la part privada.

Junta Directiva de l'AFITCME