20.5.11

L'AFITCME demana l’adaptació de l’horari dels facultatius i tècnics adscrits a tasques de suport administratiu durant el periode d’estiu.

El 18 de maig de 2011 l’AFITCME ha presentat una sol·licitud adreçada a la Subdirecció General de Recursos Humans relativa a l’horari durant el periode d’estiu (1 de juny a 30 de setembre) del personal facultatiu i tècnic (FIT) del CME adscrit a tasques de suport administratiu, amb la finalitat de que se’ls autoritzi a poder escollir entre mantenir l’esquema horari que realitza durant la resta de l’any o bé realitzar la seva jornada de treball de dilluns a divendres de 8 a 15:30 o de 7:30 a 15:00 hores, sempre que les necessitats dels serveis on estan adscrits ho permetin i els caps de les unitats ho acceptin.

En tant que, d’una banda, els membres de l’escala de suport adscrits a tasques de suport administratiu estan integrats en serveis on hi treballen funcionaris de diversos cossos i que, d’altra banda, de manera irregular, els FIT i els membres del cos superior i de gestió realitzen en aquests serveis les mateixes tasques amb unes condicions de treball dispars, pensem que un ajust horari dels FIT durant el període d’estiu pal·liaria certes injustícies i congeniaria millor les necessitats dels serveis amb els interessos dels FIT que hi treballen. Per aquest motiu esperem que no hi hagi cap problema perquè l'adaptació horària sol·licitada pugui ser una realitat ben aviat.

Si voleu tenir més informació sobre el tema podeu accedir a la part privada.

Junta Directiva de l'AFITCME