3.11.10

L'AFITCME es queixa al Síndic contra la manca de congruència de l’Administració

Atès que l’article 19 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, disposa que un funcionari de l’escala bàsica només pot efectuar tasques de comandament de funcionaris de la mateixa escala, el 22 de setembre de 2009 l’AFITCME va presentar una sol·licitud a la Subdirecció General de Recursos Humans (SGRH) en la qual demanàvem que els membres de l’escala bàsica del CME deixessin d’efectuar tasques de comandament de membres de l’escala de suport adscrits a la Divisió de Policia Científica (DPC).

Al nostre entendre, la resposta donada per la SGRH, de 16 de novembre de 2009, evitava entrar en el fons de l’assumpte amb la intenció de tancar els ulls davant la realitat del que passa als laboratoris de la DPC, motiu pel qual el 22 d’abril de 2010 vam presentar una sol·licitud de rèplica que pretenia demostrar que a la DPC, de manera continuada, les escales operatives s’immisceixen jeràrquicament en qüestions tècniques i que existeixen disfuncions, de fet o de dret, en la jerarquia funcional de la DPC. En aquesta sol·licitud de rèplica també vam demanar a la SGRH que realitzés una sèrie d’accions en defensa de la dignitat professional, les competències i la independència tècnica dels facultatius de la DPC i que manifestés el seu criteri en relació amb diverses qüestions.

Mitjançant un escrit de 17 de juny de 2010, la SGRH va al·legar -entre altres motius- potestats d’autoorganització de l’Administració per evitar respondre cada un dels extrems de la nostra sol·licitud i, per tant, va tornar a defugir respondre de manera concreta i congruent les qüestions incòmodes formulades per l’AFITCME. Per aquest motiu, el 7 d’octubre de 2010 la nostra Associació ha presentat una queixa al Síndic de Greuges per denunciar la maniobra de la SGRH d’evitar donar una resposta expressa i congruent sobre el fons de les qüestions plantejades i intentar aconseguir que l’Administració respongui les qüestions plantejades.

Si voleu tenir més informació sobre el tema podeu accedir a:

Text íntegre de la queixa presentada al Síndic en contra de la manca de resposta congruent de l’Administració

Text íntegre de la resposta de la SGRH de 17 de juny de 2010

Text íntegre de la sol·licitud de rèplica presentada per AFITCME

Altres entrades al blog sobre aquest tema:

L'AFITCME replica a l’Administració en defensa de les competències, la dignitat professional i la independència tècnica dels facultatius de la DPC

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o aclariment,

Junta Directiva de l’AFITCME