21.9.10

L'AFITCME interposa un recurs contenciós contra la negativa de l’Administració a desglossar el complement específic

Tal i com ja vam informar en una nota de 23/03/2010, per tal de poder determinar la idoneïtat de les retribucions complementàries dels membres de l’escala de suport, des de l’AFITCME considerem que ens és imprescindible saber com l’Administració retribueix cadascun dels factors que conformen el complement específic de cada facultatiu i tècnic del CME. Considerem que sense aquesta informació la negociació sindical es desvirtua ja que no podem saber si la quantia de les retribucions és correcta i s’adequa a la realitat del col·lectiu, ni si les diferències salarials que existeixen entre els membres de la pròpia escala o en relació amb les altres escales del cos o amb d’altres cossos estan justificades.

Per aquests motius, hem demanat en diverses ocasions a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia que ens lliuri una llista dels llocs de treball de l'escala de suport del CME amb el complement específic assignat a cada lloc, en la qual consti, de manera diferenciada, la quantia amb què es retribueix cadascun dels conceptes que el componen, és a dir: I’especial dificultat tècnica, el grau de dedicació, de responsabilitat, d'incompatibilitat, de perillositat, de penositat, de mobilitat per raó del servei i d'especificitat d'horaris; i davant la negativa de la SGRH vam plantejar un recurs d’alçada davant el secretari de Seguretat sobre aquesta qüestió.

El 15 de juny de 2010 vam rebre la notificació de la resolució del recurs d’alçada del secretari de Seguretat, de 17 de maig de 2010, que tornava a denegar la nostra petició. Per aquest motiu, un cop esgotada la via administrativa, l’AFITCME ha interposat una demanda de recurs contenciós-administratiu contra la citada resolució de 17 de maig, per demanar en seu judicial que l’Administració ens lliuri una llista actualitzada de tots els llocs de treball de l’escala de suport del CME amb el complement específic assignat a cada lloc en què s’indiqui, de manera diferenciada, la quantia amb què es retribueix cadascun dels factors que el componen.

Si voleu tenir més informació sobre el tema podeu accedir a:

Text íntegre de la resolució del Secretari de Seguretat.

Text íntegre de la demanda presentada per l’AFITCME.

Restem a la vostra disposició,

Comitè Permanent de l’AFITCME