9.7.10

Publicació de resolucions que declaren desertes convocatòries de promoció interna

Avui s’han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5667) les resolucions IRP/2271/2010, IRP/2272/2010, IRP/2273/2010 i IRP/2274/2010, de 2 de juliol, per les quals es declaren desertes les convocatòries de concurs oposició, pel torn de promoció interna, de les categories de facultatiu/iva de l'escala de suport del cos de mossos de medicina (DP/05/10), periodisme (DP/15/10), veterinària (DP/17/10) i economia (DP/04/10), respectivament. Per tant, un cop publicades aquestes resolucions ja no queda cap convocatòria de promoció interna respecte a la qual no s'hagi publicat la respectiva resolució. Excepte en les convocatòries de promoció interna de les categories de facultatiu llicenciat en química i informàtica, les convocatòries de les altres llicenciatures i diplomatures han quedat desertes.

Accés al text íntegre de les resolucions:

medicina

periodisme

veterinària

economia