5.7.10

L’AFITCME qüestiona el lloc de treball de facultatiu/va en seguretat viària

En la darrera refosa de la relació de llocs de treball (RLT) del personal funcionari de la Generalitat de Catalunya va aparèixer-hi un lloc de treball de facultatiu/va seguretat viària.

Després de veure les característiques assignades al lloc i el contingut de les bases de la convocatòria per accedir-hi mitjançant promoció interna, l’AFITCME ha decidit dirigir una sol·licitud a la Secretaria de Seguretat en la qual planteja una sèrie d’objeccions i observacions al respecte.

Sobre el contingut de la sol·licitud destaquem les següents idees:

* Un lloc de treball de facultatiu o tècnic (FiT) no pot estar a obert a qualsevol titulació d'un grup (A subgrup A1 o A2) de forma indiscriminada , sinó que aquestes han d’estar taxades.

* Un lloc de treball de facultatiu/va seguretat viària no ha de ser un lloc de treball d’accés a la categoria, sinó un lloc de treball de carrera professional que només hauria de poder ser cobert, per provisió, entre els funcionaris de carrera de la categoria de facultatiu/va del CME.

A banda d‘aquestes qüestions, l’AFITCME planteja un seguit de temes relacionats amb la carrera professional dels FiT, el contingut de les bases de les convocatòries d’accés a l’escala de suport i algunes incongruències de l’actuació de la Direcció General de la Policia en matèria de personal i relacions laborals, etc.

Podeu accedir al contingut íntegre de la sol·licitud a través del següent enllaç:

Text íntegre de la sol·licitud

Junta Directiva de l'AFITCME