23.3.10

L'AFITCME recorre en alçada la negativa de l’Administració a desglossar el complement específic dels membres de l’escala de suport.

Per tal de poder determinar la idoneïtat de les retribucions complementàries dels membres de l’escala de suport, des de l’AFITCME considerem que ens és imprescindible saber com l’Administració retribueix cadascun dels factors que conformen el complement específic de cada facultatiu i tècnic del CME. Considerem que sense aquesta informació la negociació sindical es desvirtua ja que no podem saber si la quantia de les retribucions és correcta i s’adequa a la realitat del col·lectiu, ni si les diferències salarials que existeixen entre els membres de la pròpia escala o en relació amb les altres escales del cos o amb d’altres cossos estan justificades.

Per aquests motius hem demanat en diverses ocasions a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia que ens lliuri una llista dels llocs de treball de l'escala de suport del CME amb el complement específic assignat a cada lloc i que s'indiqui, de manera diferenciada, la quantia amb què es retribueix cadascun dels conceptes que el componen és a dir : I’especial dificultat tècnica, el grau de dedicació, de responsabilitat, d'incompatibilitat, de perillositat, de penositat, de mobilitat per raó del servei i d'especificitat d'horaris.

L’Administració ens ha denegat reiteradament la nostra sol·licitud i és per aquest motiu que hem plantejat un recurs d’alçada davant el secretari de seguretat sobre aquesta qüestió.

Si voleu tenir més informació sobre el tema podeu accedir a:

Text íntegre de la última resposta donada per la SGRH

Text íntegre del recurs d'alçada presentat

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment,

Junta Directiva de l’AFITCME