11.1.10

Pacte de regulació i compensació de les guàrdies no presencials

El passat 8 de gener de 2010 els representants de l’Administració i dels sindicats representatius del cos de Mossos d’Esquadra van signar un pacte relatiu a la regulació i compensació de les guàrdies no presencials (GNP). Aquest pacte, a instàncies de l'AFITCME, inclou també als membres de l’escala de suport adscrits a llocs de treball de l’àmbit de la Comissaria General d'Investigació Criminal, que són, de fet, els únics membres de l’escala de suport que realitzen aquest tipus de serveis. En el cas que membres de l’escala de suport adscrits a llocs de treball que depenguin d’altres àmbits passin a fer aquest tipus de serveis, la seva inclusió en aquest pacte pot ser acordada per la comissió de seguiment del pacte, que es reunirà periòdicament i de la qual l'AFITCME en forma part.

Amb aquest acord es regula el nombre d’hores màxim en què es pot estar en situació de GNP, i la compensació que aquesta ha de generar (bàsicament la consideració com a temps de treball efectiu el 20% del temps transcorregut en situació de GNP). La compensació econòmica, tot i que s’ha plantejat, no ha estat possible.

Cal destacar que aquesta compensació té caràcter retroactiu, a comptar des de l'ú de juliol del 2009.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment,

Comitè de Coordinació Sindical de l’AFITCME

Contingut íntegre del pacte